Контролна Родителска Комисия

Председател – Теодора Николова Димитрова

Симеон Онников Пилибосян

Елза Стоянова Асенова