Национална мрежа за децата

Обединение на граждански организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в цялата страна.

Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето, са част от ключовите принципи, които ни обединяват.

Ние вярваме, че всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да се изготвят, прилагат и наблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на децата и с активното участие на самите деца и младежи.

Във всички наши действия ние се ръководим от Конвенцията на ООН за правата на детето като водещ документ, който определя философията, ценностите и начина на работа на Мрежата за децата.

НМД има:

ЦЕННОСТИ

  • Правата на децата
  • Семейството е най-добрата среда за развитие на детето
  • Инвестирането в децата, тяхното развитие и благосъстояние подкрепя разгръщането на техния потенциал, тяхната независимост и води до благоденствие за цялата нация.
  • Работим заедно
  • Детското участие
  • Недискриминация

ВИЗИЯ

Национална мрежа за децата работи за общество, в което всяко дете има свое семейство и се радва на най-добрите възможности за живот и развитие.

Съществува хармония между секторните политики за детето и семейството и правата и благосъстоянието на децата са гарантирани.

МИСИЯ

Национална мрежа за децата се застъпва за правата и благосъстоянието на децата като обединява и развива широка, обществено значима мрежа от организации и съмишленици.