Новини

Светъл празник, Приятели!

 

 

На 06.03.2019 г от 18:30 бе проведено

ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

на което е избран

НОВ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

КАКТО СЛЕДВА:

ЯВОР НИКОЛАЕВ ИВАНОВ – Председател УС

Филип Атанасов Иванов – Член и Заместник-Председател по Учебно-Административна дейност.

Мария Калоянова Иванова Член и Заметник-Председател по Учебно-Творческа дейност.

НОВА КОНТРОЛНА РОДИТЕЛСКА КОМИСИЯ

Председател – Теодора Николова Димитрова

Симеон Онников Пилибосян

Елза Стоянова Асенова

 

 

Уважаеми Родители, учители, деца,

ръководството на УН има удоволствието да Ви съобщи, че е асоцииран член на Национална мрежа за децата!

След прием и разглеждане на кандидатурата на Училищно Настоятелство към 49 ОУ Б. Хуарес, Управителния съвет на Национална мрежа за децата, се проведе на 10 и 11 октомври 2017, прие и разгледа нашата организация с огромното удоволствие вече ще бъдем част от Мрежата. Тя обединява 144 организации и вярваме, че заедно ще можем да бъдем по-добри в работата си и ще успеем да достигнем и да променим към по-добро живота на повече деца у нас!

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 49 ОУ Б.Хуарес – НАДЕЖДА

С Председател:

ЯВОР ИВАНОВ  

 Членове на Управетелев съвет:

1.Галя Радева

2.Наталия Перон

ОТНОСНО  ПИСМО  НА

Министъра на образованието Красимир Вълчев,

От 11 септември (№9107-221/11.09.2017) до всички директори чрез 28-те регионални управления на образованието, в което казва ясно какви са правилата, кое е позволено и кое нарушава закона.

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 49 ОУ Б.Хуарес – НАДЕЖДА ИЗРИЧНО И КАТЕГОРИЧНО СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ  МАСОВАТА И ПОРОЧНА ПРАКТИКА НА РЕДИЦА УЧИЛИЩА И НАСТОЯТЕЛСТВА и КАТЕГОРИЧНО ПОДКРЕПЯ И СПАЗВА ИЗЯВЛЕНИТО И РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА И МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

не настоятелствата, а самите училища следва да организират обучителните дейности за разширяване на знанията и уменията на учениците, като нормативното основание за реализиране на собствени приходи ще бъде уредено в държавен стандарт от самите учебни заведения.

КАТЕГОРИЧНО УН при 49 ОУ НАДЕЖДА , не е търговско дружество и не извършва скрита стопанска дейност , както не разпределя и не изплаща печалби и дивиденти , ясно и категорично видимо в УСТАВА И УЧРЕДИТЕЛНИЯ ДОГОВОР НА УН НАДЕЖДА.

Поради което прилагаме и извадка от действащия закон.

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г

Глава седемнадесета.

НАСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 306. (1) Настоятелствата са независими доброволни сдружения за подпомагане дейността на образователната институция.

(2) Към всяко училище, детска градина или център за подкрепа за личностно развитие може да се създава само едно настоятелство.

(3) Настоятелство може да се създава и към група детски градини, училища и центровете за подкрепа за личностно развитие в населеното място, към които няма създадено настоятелство по ал. 2.

(4) Настоятелствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организират дейността си при условията и по реда на и в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или на учредителния си акт.

Чл. 307. (1) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие или на родители, учители или общественици.

(2) Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата за масово осведомяване и/или лично до видни общественици, дарители, представители на юридически лица.

Чл. 308. (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите.

(2) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 години.

(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.

Чл. 309. За постигане на целите си настоятелствата:

 1. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие и контролират целесъобразното им разходване;
 2. подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие;
 3. съдействат при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, учителите от училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно развитие;
 4. съдействат за реализирането на програми по проблемите на децата и учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците;
 5. организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;
 6. организират обществеността за подпомагане на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие;
 7. сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на предучилищното и училищното образование.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ за свикване на ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ при Училищно Настоятелство към 49 ОУ Бенито Хуарес  „Надежда“ На основание, Протокол №2017-1601-01/16.01.2017г. на Съвета на настоятелите на УН към 49 ОУ Бенито Хуарес – Надежда, и взето решение на 16.01.2017, при спазване изискванията на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и съобразно устава  на УН към, по инициатива на Съвета на настоятелите.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ

Членовете на УН при 49 ОУ Бенито Хуарес, родители и заинтересувани граждани могат да присъстват.

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  „УН ПРИ 49 ОУ БЕНИТО ХУАРЕС- НАДЕЖДА“

на 16.ФЕВРУАРИ – 2017 г. от 18,30 часа в сградата на 49-то ОУ, етаж 2 – учителска стая, при следния дневен ред:

 1. Представяне на Съвета на настоятелните и проверка на присъстващите.
 2. Приемане на годишен финансов отчет  и годишен доклад за дейността за 2016г на УН по чл. 40, ал . 2 от ЗЮЛНЦ
 3. Преглед на инициативи , предложения , жалби , сигнали от членове;
 4. Други.

Забележка!

 1. При липса на кворум събранието ще се отложи с един час по-късно и на същото място и при същия дневен ред, ще се проведе, колкото и членове да се явят.
 2. На Годишното събрание, са поканени Ръководството на 49 ОУ , Гл.учител и членове на педагогическа колегия при 49 ОУ Бенито Хуарес.

Председател на УН

/Явор Николаев Иванов/

 

 

49 ОУ „БЕНИТО ХУАРЕС“ и УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НАДЕЖДА град София;

ОРГАНИЗИРАТ ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА СВОИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ 01.06.2016 Г. ДО 30.06.2016 Г. ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

1.ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ДО УН „НАДЕЖДА“ ДО 31.05.2016 Г;

2.ПЛАТЕНА ТАКСА в размер на 200,00лв. ДО 31.05.2016 Г;

3.ЗАКУСКА И ОБЯД В УЧИЛИЩНИЯ БЮФЕТ И СТОЛ /ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ/

4.ОСИГУРЕНА ОХРАНА;

5.Заниманията по плуване и мероприятията извън училище се заплащат допълнително и се провеждат само след изричното съгласие от страна на родителите и подписана от тях декларация.

Можете да свалите програмата от този линк.

 

 

ПОКАНА

НА Дата 30.06.2016 ден – четвъртък от 19,00 часа. ще се проведе редовно заседание на Управителния Съвет на УН – Надежда.

Заседанието е открито и може да присъстват , родители и не членове на УС.

Дневен ред.

ЗА Управителния Съвет, при задължителен състав.

Явор Иванов / Христина Павлова / Галя Радева. – Съгласно Решение 4 от 2015 г. на СГС.

 1. Междинен Доклад за дейността.
 2. Разглеждане на искане за покупка на техника от членове на Педагогическа Колегия.
 3. Доклад за Лятно училище.
 4. Цели и задачи за 2016/2017 учебна година.
 5. Закривана на заседанието 20.30 часа Разпускане на Настоятелството в лятна почивка до 01.09.2016г.

ЗАБЕЛЕЖКА! МОЛЯ ДА МИ ВЪРНЕТЕ ОТГОВОР ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ, ПРИ НЕ ПЪЛЕН СЪСТАВ НА УС, ЗАСЕДАНИЕТО ЩЕ СЕ ОТЛОЖИ за м. Септември / 2016г.

С уважение,
Председател на УН – Надежда

 

 

 

 

Уважаеми ученици, учители и служители!

Поздравявам Ви по повод патронния празник на 49 ОУ „Бенито Хуарес“ – град София!

Пожелавам с търпение и воля да постигате мечтите си, с упоритост и вяра в собствените сили да реализирате своите цели.

Продължавайте да следвате заветите на патрона на Вашето училище!