Покана за годишно общо събрание

СЪОБЩЕНИЕ за свикване на ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ при Училищно Настоятелство към 49 ОУ Бенито Хуарес  „Надежда“ На основание, Протокол №2017-1601-01/16.01.2017г. на Съвета на настоятелите на УН към 49 ОУ Бенито Хуарес – Надежда, и взето решение на 16.01.2017, при спазване изискванията на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и съобразно устава  на УН към, по инициатива на Съвета на настоятелите.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ

Членовете на УН при 49 ОУ Бенито Хуарес, родители и заинтересувани граждани могат да присъстват.

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  „УН ПРИ 49 ОУ БЕНИТО ХУАРЕС- НАДЕЖДА“

на 16.ФЕВРУАРИ – 2017 г. от 18,30 часа в сградата на 49-то ОУ, етаж 2 – учителска стая, при следния дневен ред:

  1. Представяне на Съвета на настоятелните и проверка на присъстващите.
  2. Приемане на годишен финансов отчет  и годишен доклад за дейността за 2016г на УН по чл. 40, ал . 2 от ЗЮЛНЦ
  3. Преглед на инициативи , предложения , жалби , сигнали от членове;
  4. Други.

Забележка!

  1. При липса на кворум събранието ще се отложи с един час по-късно и на същото място и при същия дневен ред, ще се проведе, колкото и членове да се явят.
  2. На Годишното събрание, са поканени Ръководството на 49 ОУ , Гл.учител и членове на педагогическа колегия при 49 ОУ Бенито Хуарес.

Председател на УН

/Явор Николаев Иванов/